Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 14 Листопад 2019 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України оголошує прийом державних службовців органів державної влади на навчання на 2009/2010 навчальний рік за спеціальністю “зовнішня політика” з наданням кваліфікації “магістр зовнішньої політики” (Правила прийому додаються).
Форма навчання – денна, термін – 24 місяці.
На навчання до Дипломатичної академії на конкурсній основі за угодою-направленням (форма угоди-направлення додається) та попереднім погодженням з МЗС України направляються громадяни України віком до 40 років, які:
- працюють в органах державної влади, займають посади V-VII категорій;
- займаються питаннями зовнішніх зносин України, мають стаж відповідної державної служби не менше як один рік (на останньому місці роботи);
- мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра) та вільно володіють однією з іноземних мов.


ПОРЯДОК
прийому до Дипломатичної академії України при МЗС України державних службовців органів державної влади

1. Порядок прийому до Дипломатичної академії України ари МЗС України державних службовців органів державної влади, розроблений відповідно до Указу Президента України "Про підготовку спеціалістів для роботи у сфері міжнародних відносин" від 30 травня   1995 року № 397 та постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки магістрантів в освітній галузі "державне управління" від 28 грудня 2001 року № 1812, визначає порядок добору, правила та умови прийому до Дипломатичної академії України при МЗС України (далі - Дипломатична академія) державних службовців органів державної влади.
2. Дипломатична академія здійснює прийом державних службовців органів державної влади (далі - державні службовці) на навчання за спеціальністю "зовнішня політика" з наданням кваліфікації "магістр зовнішньої політики".
Форма навчання - денна, термін - 24 місяці.
3. Навчання державних службовців в Дипломатичній академії
організовується за державним замовленням, яке формується Міністерством
закордонних справ України.
4. За півроку до початку вступних іспитів Департамент кадрів МЗС України інформує органи державної влади про правила та умови вступу державних службовців до Дипломатичної академії.
У разі наявності потреби органи державної влади подають до МЗС України відомості про осіб, рекомендованих для участі в конкурсному відборі на навчання у Дипломатичній академії, та пропозиції щодо їх подальшого використання на державній службі (форма рекомендації додається).
5. На навчання до Дипломатичної академії приймаються на конкурсній основі громадяни України віком до 40 років, які працюють в органах державної влади, займаються питаннями зовнішніх зносин, мають стаж державної служби не менш як один рік (на останньому місці роботи), займають посади V – VII категорії, за угодою-направленням цих органів (форма угоди-направлення додається).
6. До заяви про вступ до Дипломатичної академії додаються особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра), автобіографія, медична довідка за формою 086-у, чотири фотокартки розміром 3x4 см, витяг з трудової книжки, засвідчений в установленому порядку, та угода-направлення встановленої форми.
Паспорт та військовий квиток подаються особисто.
7. Заяви усіх вступників попередньо розглядаються конкурсною комісією МЗС України.
8. Конкурсний відбір вступників на навчання до Дипломатичної академії здійснюється за результатами складання вступних іспитів з сучасних міжнародних відносин та зовнішньої політики України, української мови та іноземної мови.
9. У разі зарахування на навчання до Дипломатичної академії працівник звільняється із займаної посади згідно із статтею 38 Кодексу законів про працю України.
На час навчання державного службовця у Дипломатичній академії посада, яку він обіймав до навчання, може займатися іншою особою лише на умовах строкового договору.
10. Час навчання в Дипломатичній академії зараховується слухачам до загального трудового стажу, а також до стажу державної служби, якщо вони до вступу мали стаж державної служби, обчислений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 p. N 283, за умови, що після закінчення навчання випускник приступив до роботи в органах державної влади.
11. Слухачам, які виконали навчальну програму, захистили магістерську роботу та склали державні іспити, присвоюється кваліфікація "магістра зовнішньої політики" і видається диплом встановленого зразка.
12. Випускники Дипломатичної академії, які до вступу на навчання перебували на державній службі, повинні повернутися до того органу, з якого вони вступили на навчання.

На офіційному бланку органу державної влади
Департамент кадрів Міністерства закордонних справ України

РЕКОМЕНДАЦІЯ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва органу державної влади, що дає рекомендацію)
дає рекомендацію для вступу до Дипломатичної академії України при МЗС України на навчання за програмою магістра зовнішньої політики працівнику
______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
(дата народження)
який обіймає посаду
з
(дата зарахування)
має стаж державного службовця
Після успішного   закінчення Дипломатичної академії України при МЗС України буде прийнятий на посаду
_____________________________________________________________
(назва посади, пов'язаної із зовнішніми зносинами) Керівник органу, що дає рекомендацію
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Підпис Дата
М.П.
Юридична адреса
та повна назва органу
УГОДА - НАПРАВЛЕННЯ
про підготовку магістра зовнішньої політики
в Дипломатичній академії України при МЗС України
від "__" 200_ р. №                       м. ________
                            ________________________________________________________
(повне найменування органу)
в особі
(посада, прізвище та ініціали керівника)
та працівник
(прізвище, ім'я та по батькові)
уклали цю Угоду-направлення про підготовку магістра зовнішньої   політики

________________________________________________________________
(прізвище та ініціали)
для роботи
(посада, орган)
1. Орган зобов'язується:
1.1. Зарахувати Працівника на період навчання в Дипломатичній академії України       при       МЗС       України     до       кадрового     резерву       на       посаду ___________________ з урахуванням, що оплата праці за нею буде не нижче ніж та, яку він отримував до вступу на навчання.
1.2. Забезпечити умови проведення стажування слухача згідно з навчальним планом.
1.3. Надати Працівнику після закінчення навчання роботу на посаді та з оплатою не нижче ніж та, що визначена йому в кадровому резерві згідно з цією Угодою-направленням.
2. Працівник зобов'язується:
2.1. Оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки, передбаченої професійно-кваліфікаційною характеристикою магістра зовнішньої політики.
2.2. Погодити з Органом тему магістерської роботи.
2.3. Прибути після закінчення Дипломатичної академії України при МЗС України на роботу до відповідного органу у встановлений термін і відпрацювати в ньому не менш як три роки. В разі неявки на службу або відмови приступити до неї без поважних причин, а також відрахування з Дипломатичної академії України при МЗС України, відшкодувати державі (в особі Органу за цією Угодою-направленням) витрати, пов'язані з набуттям кваліфікації магістра зовнішньої політики, в установленому законом порядку.
3. Заключні положення.
3.1. Зміни та доповнення до цієї Угоди-направлення вносяться шляхом
підписання додаткових угод.
3.2. Ця Угода-направлення припиняє дію:
3.2.1. Після закінчення терміну її дії.
3.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом).
3.2.3. У разі невиконання зобов'язань сторонами (у встановленому порядку).
3.3. Ця Угода-направлення набирає чинності з моменту підписання обома
сторонами і діє до   “____ ” __________ 200__ року (визначається нормативним
терміном навчання).
3.4. Ця Угода-направлення складається у трьох примірниках. Перший
примірник зберігається в Органі, другий - у Працівника, третій - у Дипломатичній
академії України при МЗС України.
4. Юридичні адреси сторін:
4.1. Орган   ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(адреса)
4.2. Працівник
(місце постійного проживання)
паспорт _____________________________________________________________
Керівник органу Працівник
______________________________________           _____________________________
______________________________________         ______________________________
        (підпис, прізвище та ініціали, підпис, дата)                                             (підпис, прізвище та ініціали, дата)                                                                        
              Головний бухгалтер
____________________________________
_________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали, дата)                                                                        
М.П. 
© 2019 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com