Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Середа, 13 Листопад 2019 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спеціальність 8.150000 "Державне управління"

          Місією магістерської програми є професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів державного управління за денною формою (м. Київ) має акредитацію Європейської акредитаційної асоціації з державного управління на період до 2011 року і стала четвертою акредитованою програмою з державного управління в Європі.
Навчання за спеціальністю "Державне управління" здійснюється за денною, заочною, вечірньо-заочною та заочно-дистанційною формами.
          Програма спрямована на підготовку фахівців для роботи на посадах І—IV категорій державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, а також інших державних установах і організаціях, на які поширюється дія Закону України "Про державну службу" (категорії посад вищої та середньої керівних ланок у державному управлінні). Магістерська програма є повноцінною програмою формування в Україні кадрового корпусу державних службовців, спроможних розробляти, аналізувати і реалізувати державну політику, творчо, результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві.
            Програма передбачає поєднання глибокої теоретичної підготовки з набуттям практичних навичок та вмінь у сфері державного управління. У професійному навчанні слухачів особлива увага приділяється таким питанням, як аналіз державної політики, стратегічне планування, технологія управління й прийняття управлінських рішень, менеджмент організації, механізми взаєморозуміння в управлінському спілкуванні, етика державного службовця, стиль роботи керівника, організація управлінської праці в державному управлінні тощо.
              Магістерська програма базується на між- та багатодисциплінарній моделі підготовки фахівців відповідного кваліфікаційного рівня і складається з таких навчальних дисциплін: "Теорія та історія державного управління", "Організаційно-правові засади державного управління", "Стратегічне планування", "Кадрова політика і державна служба", "Економічний аналіз державної політики", "Статистичні методи аналізу державної політики", "Державні фінанси і бюджетний процес", "Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування", "Теорія держави і права", "Конституційне право", "Адміністративне право", "Концептуальні засади політичних наук: теорія та історія", "Державна політика: аналіз та механізми впровадження", "Управління соціальним і гуманітарним розвитком", "Територіальна організація влади в Україні", "Логіка, методологія та методика наукових досліджень", "Етика державного службовця", "Національна безпека України", "Світова та європейська інтеграція", "Інформаційна політика в Україні", "Інформаційні технології", "Ділова українська мова в державному управлінні", "Іноземна мова у професійній діяльності".
Електронна адреса кафедри державного управління і менеджменту: victory(5)academv.qov.ua. Тел.: 8 (044) 455-69-53.


Спеціальність 8.150102 "Управління суспільним розвитком"

            Випускною кафедрою щодо підготовки фахівців за цією спеціальністю є кафедра управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія), заснована у 2005 р.
Місія кафедри полягає у формуванні у слухачів Національної академії систематизованих знань щодо суспільного розвитку і управління ним, умінь аналізувати і прогнозувати суспільні процеси, а також навичок використання сучасної методології управлінської діяльності.
Підготовка вказаних фахівців здійснюється на основі магістерської програми.
Кафедра забезпечує викладання таких нормативних дисциплін:
"Теоретичні та організаційні засади державного управління"
"Верховенство права"
"Суспільно-політичні реформи".
            З вибіркових дисциплін за спеціалізацією "Сучасні механізми управління суспільним розвитком " кафедра викладає такі дисципліни:
"Інституціалізація суспільного розвитку"
"Лідерство та управлінська еліта"
"Комунікативна парадигма суспільного розвитку"
"Управління якістю суспільних реформ"
"Кризовий менеджмент в суспільному розвитку"
"Інновації в управлінні суспільним розвитком".
            Крім того, при підготовці фахівців за спеціальністю 8.150000 "Державне управління" кафедра здійснює викладання нормативної дисципліни "Творчі методи прийняття управлінських рішень", а також дисциплін спеціалізації "Управління суспільними процесами":
"Громадянське суспільство"
"Базові інститути демократичного суспільства"
"Взаємодія влади і суспільства"
"Інновації в суспільному розвитку".
У викладанні навчальних дисциплін кафедри використовується досвід зарубіжних університетів.
              Підготовка фахівців здійснюється за заочною та заочно-дистанційною формами навчання.
              На кафедрі проводиться підготовка науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації -докторантів, аспірантів та здобувачів.
Нині на кафедрі працюють:
Михненко Анатолій Михайлович, завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор;
Мартиненко Володимир Федорович, професор кафедри, доктор наук з державного управління, доцент;
Соснін Олександр Васильович, професор кафедри, доктор політичних наук, професор;
Бакуменко Валерій Данилович, професор кафедри, доктор наук з державного управління, професор;
-Гончарук Наталія Трохимівна, професор кафедри, доктор наук з державного управління, доцент;
- Розова Тамара Вікторівна, професор кафедри, доктор філософських наук, професор;
-Кравченко   Сергій   Олександрович,   доцент   кафедри,   кандидат   наук   з   державного управління;
Макаренко Едуард Миколайович, доцент кафедри, кандидат філософських наук;
Марчук Ростислав Петрович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук.
            Цільовою аудиторією для підготовки за спеціальністю "Управління суспільним розвитком" є фахівці, які віднесені до І-Ш категорій посад державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу", а саме: вищі державні службовці органів виконавчої влади, вищі державні службовці місцевих органів виконавчої влади, керівні працівники апарату центральних органів виконавчої влади тощо. Крім того, слухачами дисциплін кафедри є посадові та виборні особи органів місцевого самоврядування, фахівці громадських організацій та приватних структур.
Електронна адреса кафедри: mykhnenkofgacademv.gov.ua. Тел.: 8 (044) 455-68-99.


Спеціальність 8.150104 "Державне управління у сфері освіти"

            Професійна діяльність у сфері управління освітою передбачає наявність не лише фахових знань, навичок організаційної діяльності, а й здатності ефективно діяти в умовах реформування національної системи освіти, її інтеграції в європейський та світовий освітній простір. Це потребує певного рівня знань щодо засад формування, напрямів і засобів реалізації державної освітньої політики, ролі державного та громадського управління в забезпеченні функціонування й розвитку освіти в Україні з урахуванням світового освітнього процесу.
            У зв'язку з цим у Національній академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) запроваджується нова спеціальність "Державне управління у сфері освіти" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр".
            Для опанування спеціальності слухачам, зокрема, будуть викладатися такі           навчальні дисципліни:
"Державне управління в галузі освіти"
"Освітня політика: розроблення, упровадження, аналіз"
"Управління змінами: реалізація освітніх реформ та інновацій"
"Технології адміністративної діяльності в освіті"
"Управління якістю освіти"
"Фінансово-економічні засади системи освіти в Україні"
"Управління персоналом в освіті"
"Адаптація системи освіти України до європейського освітнього простору"
"Вища освіта і Болонський процес"
"Психологія управління освітою".
            Підготовка управлінців, керівників освіти за цією спеціальністю дасть змогу вирішити на державному та регіональному рівнях проблему навчання державних службовців як безпосередніх розробників та виконавців освітньої політики країни, експертів з аналізу освітньої політики у підрозділах Міністерства освіти і науки України, інших міністерствах та відомствах, яким підпорядковані навчальні заклади, обласних (головних) управліннях освіти і науки, районних (міських) відділах освіти. Спираючись на європейський та світовий досвід, слухачі спеціальності "Державне управління у сфері освіти" отримають знання та набудуть умінь з аналізу та планування політики, стратегічного управління, управління інноваційним розвитком галузі, опанують навички оцінювання наслідків та ефективності виконання державних програм тощо.
            Провідною кафедрою щодо підготовки фахівців за цією спеціальністю є кафедра управління освітою, створена в червні 1999 р.
              Місією кафедри є професійна підготовка висококваліфікованих фахівців для державного управління у сфері освіти, спроможних розробляти, аналізувати й реалізовувати державну політику, ефективно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам в освіті з метою сталого розвитку громадян, держави, суспільства на основі світових та європейських стандартів.
            На кафедрі здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації -докторантів, аспірантів та здобувачів.
На кафедрі викладають: Протасова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри; Крисюк Степан Васильович, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії вищої школи України; Лукіна Тетяна Олександрівна, доктор наук з державного управління, професор; Ващенко Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент; Майборода Сергій Васильович, доктор наук з державного управління, професор; Синицина Наталія Георгіївна, кандидат наук з державного управління; Таланова Жанна Василівна, кандидат наук з державного управління; Гаєвська Лариса Анатоліївна, кандидат педагогічних наук.
            Запрошуємо на навчання за спеціальністю "Державне управління у сфері освіти".
Електронна адреса кафедри: NADU osvita(S),ukr.net. Тел.: 8 (044)455-69-00.
Спеціальність 8.150106 "Публічна політика та управління"

          У демократичному суспільстві існує постійна конкуренція різних груп інтересів та різних точок зору щодо альтернативних шляхів розвитку суспільства. Завдання держави полягає в узгодженні та врахуванні всіх цих інтересів, консультуванні з різними групами та виробленні політики, що найбільшою мірою задовольняє суспільні інтереси. При цьому головним елементом демократичного суспільства, який передбачає узгодження інтересів різних суспільних груп у процесі підготовки та ухвалення рішень органами влади, є публічна політика та управління. Для її інтелектуально-кадрового забезпечення у 2008 р. в Національній академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) відкрита нова спеціальність "Публічна політика та управління" за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки "магістр" на денній, заочній та вечірній формах навчання. Ключове місце у навчально-методичному забезпеченні нової спеціальності належить кафедрі політичної аналітики і прогнозування.
Для опанування спеціальності слухачам будуть викладатися такі дисципліни: "Методологія публічної управлінської діяльності", "Публічна політика як соціальне явище", "Групи інтересів та політичні відносини в публічній політиці", "Теорія та практика аналізу публічної політики", "Прогнозування, проектування і моделювання в політиці та управлінні", "Інформаційно-аналітичне забезпечення публічної політики та управління", "Політичні інститути та процеси публічної політики", "Мережеві спільноти та інформаційні ресурси публічної політики" та інші.
                Вивчення зазначених дисциплін дасть змогу випускникам Національної академії за спеціальністю "Публічна політика та управління" оволодіти методами аналізу підготовки, ухвалення та реалізації програм реформування різних секторів державного, регіонального та муніципального управління, організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення публічної політичної діяльності, забезпечувати реалізацію суспільно-політичних реформ, встановлення взаємозв'язків і налагодження належної співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, враховувати політичну конкуренцію, вплив та боротьбу різних груп інтересів в Україні, забезпечувати суспільну підтримку державної політики в публічній сфері тощо.
            Випускники Національної академії державного управління при Президентові України, які успішно закінчать навчальний заклад за спеціальністю "Публічна політика та управління", зможуть претендувати на заміщення вакантних посад у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Президента України, апараті Верховної Ради України, обласних державних адміністраціях.
          Електронна адреса кафедри політичної аналітики та прогнозування: ?pivd(S)ukr.net.
Тел.: 8 (044) 453-34-12.


Спеціальність 8.150108 "Місцеве самоврядування"

            Розвиток місцевого самоврядування є фактором демократизації суспільного життя, необхідною передумовою становлення громадянського суспільства. Задля інтелектуально-кадрового забезпечення функціонування системи місцевого самоврядування Національною академією державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) розроблена магістерська програма спеціальності "Місцеве самоврядування", предметом якої є вивчення місцевого самоврядування як специфічної форми публічної влади з метою досягнення цілей і завдань держави через діяльність органів місцевого самоврядування з урахуванням його політичних, економічних, соціальних, правових, організаційних, фінансових та інших аспектів.
          Національною академією отримано ліцензію провадження освітньої діяльності за спеціальністю 8.150108 "Місцеве самоврядування", визначено кафедри, які будуть забезпечувати навчальний процес. Провідною кафедрою є кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом.
          Підготовка фахівців за спеціальністю "Місцеве самоврядування" у Національній академії буде комплексною, адаптованою до потреб службовців органів місцевого самоврядування, спрямовуватиметься на вирішення прикладних завдань розвитку територіальних громад і територій. Зокрема, будуть вивчатися такі дисципліни: "Публічне управління", "Основи права в управлінні", "Політика і управління", "Економіка і фінанси", "Державна політика в соціогуманітарній сфері", "Комунікації в публічному управлінні", "Загальні засади місцевого самоврядування в Україні", "Виборча система на місцевому рівні", "Основи муніципального менеджменту", "Ресурсний потенціал територіальної громади", "Кадрова політика в системі місцевого самоврядування", "Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах", "Діловодство в органах місцевого самоврядування", "Контролінг у системі місцевого самоврядування", "Планування розвитку територіальної громади", "Організація надання послуг населенню", "Моделювання управлінських рішень у конкретних ситуаціях", "Концептуальне проектування розвитку громади", "Місцевий економічний розвиток", "Управління комунальною власністю", "Управління місцевими фінансами та бюджетування", "Управління місцевими програмами та проектами".
            Опанування цих та інших дисциплін дасть змогу випускникам Національної академії за спеціальністю "Місцеве самоврядування", зокрема, розробляти та організовувати впровадження управлінських рішень щодо підвищення ефективності реалізації функцій та повноважень органів місцевого самоврядування; розробляти пропозиції щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері місцевого самоврядування на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення та аналізу ефективності чинних нормативно-правових документів, існуючої практики регулювання суспільних відносин та досвіду зарубіжних країн; розробляти та впроваджувати нормативні документи, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, структурного підрозділу (статут територіальної громади, регламент ради, положення про постійні комісії тощо); упроваджувати методи удосконалення організаційної складової виборчого процесу на місцевому рівні; оволодіти методами та механізмами надання управлінських послуг, публічно-приватного партнерства тощо.
              Цільова аудиторія спеціальності: службовці, що працюють в органах місцевої виконавчої влади, посадові і виборні особи місцевого самоврядування, керівники комунальних служб та підприємств, представники громадських організацій.
            Електронна       адреса       кафедри       регіонального       управління,       місцевого самоврядування та управління містом: ukrroislo(g),aeademv,gov.ua. Тел.: 8 (044) 456-82-77.


Спеціальність 8.150103 "Державне управління у сфері
національної безпеки"

              Для інтелектуально-кадрового забезпечення системи управління національною безпекою за ініціативою вищого керівництва держави в Національній академії державного управління при Президентові України (далі ~ Національна академія) з 2002 р. була запроваджена підготовка магістрів державного управління за спеціалізацією "Державне управління у сфері національної безпеки" та визначений навчальний підрозділ, на який було покладено відповідальність за цю роботу, - кафедра національної безпеки. На цей час підготовлено майже 400 фахівців за вказаною спеціалізацією. Значна їх частина працює у Верховній Раді України, Секретаріаті Президента, Кабінеті Міністрів, РНБО України, у міністерствах (держкомітетах) України. П'ять із них стали докторами та кандидатами наук.
          Але сучасна динаміка суспільних процесів в Україні й світі зумовлює необхідність формування більш адекватної системи управління національною безпекою. Тому в 2008 р. в Україні введена нова спеціальність "Державне управління у сфері національної безпеки" за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки "магістр". Право на підготовку фахівців за цією спеціальністю на всіх формах навчання надано Національній академії.
          Для опанування цієї спеціальності слухачам, зокрема, будуть викладатися такі дисципліни:
"Концептуальні та організаційно-правові засади національної безпеки" "Геополітичний аналіз та прогнозування"
"Методи державного реагування на загрози національній безпеці України" "Державне управління в умовах надзвичайних ситуацій" "Державна політика забезпечення обороноздатності України" "Інформаційне забезпечення політики національної безпеки""Державне управління забезпеченням політичної, економічної, соціальної, гуманітарної екологічної безпеки".
        Вивчення цих та інших дисциплін дасть змогу випускникам Національної академії, передусім: готувати науково обгрунтовані пропозиції з питань забезпечення національної безпеки; здійснювати експертно-консультативну діяльність, стратегічний аналіз та стратегічне планування, пов'язані з розробкою та впровадженням державної політики, спрямованої на виявлення та реагування на загрози національній безпеці; здійснювати організаційно-розпорядчу діяльність, пов'язану з реформуванням сектору безпеки і забезпеченням національної безпеки в політичній, економічній та інших сферах.
              Передбачається, що випускники Національної академії, які успішно її закінчать, можуть претендувати на заміщення посад, що віднесені до І-Ш категорій та діяльність яких пов'язана S3 забезпеченням національної безпеки (зокрема, голів держкомітетів та їх заступників, керівників підрозділів, їх заступників, експертів, консультантів у складі Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента, Апарату Верховної Ради, Апарату РНБО України, міністерств, а також посад керівників держадміністрацій та їх заступників).
            Запрошуємо на навчання за спеціалізацію (спеціальністю) "Державне управління у сфері національної безпеки".
Кафедра національної безпеки. Довідки по тел. 455-66-26. Електронна адреса кафедри: qsvtnvk@academv.qov иа.


Спеціальність 8.150107 "Публічне адміністрування"

            Освітньо-професійна програма підготовки магістрів публічного адміністрування (МЛА) розроблена Національною академією державного управління при Президентові України спільно з Вищою школою управління та права (Берлін) за сприяння Німецького товариства технічної співпраці (GTZ) та підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччини.
Місія програми: підготовка фахівців для роботи у сфері публічного управління, які забезпечать європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах запровадження у практику діяльності принципів демократичного врядування.
            Випускникам цієї спеціальності мають бути притаманні такі види компетенції:
функціональна компетентність: у застосуванні інструментів демократичного врядування у сферах державного і регіонального управління, європейської співпраці; із соціального розвитку, регулювання економіки, публічних фінансів, комунікацій, конституційно-правових засад врядування та управління, електронного врядування, територіального управління, європейських інституцій та процедур, технологій управління людськими ресурсами;
інтелектуальна компетентність: здатність до аналітико-прогностичної діяльності, розробки і обгрунтування вибору найбільш ефективних рішень;
соціальна: наявність комунікативних здібностей, вміння працювати "в команді", готовності до співробітництва та вирішення конфліктів.
            Цільова група нової спеціальності: службовці; працівники структур, що надають управлінські та адміністративні послуги, випускники вищих навчальних закладів.
              Навчання проводиться за трьома напрямами: інструменти демократичного врядування; інструменти стимулювання регіонального розвитку; інструменти європейської співпраці.
              За спеціальністю "Публічне адміністрування" викладаються нові нормативні дисципліни: "Вступ до публічного адміністрування"; "Соціальний розвиток"; "Політичні інститути і процеси"; "Комунікація в публічній адміністрації"; "Право, Конституція та врядування"; "Державне регулювання економіки та економічна політика"; "Електронне врядування".
Електронна адреса кафедри державного управління і менеджменту: victorv@academv.gov.ua. Тел.: 8 (044) 455-69-53.

Спеціальність 8.150109 "Регіональне управління"

          Соціально-економічна значимість проблеми розвитку та управління регіонами в сучасних умовах, наявність у цьому процесі значної кількості проблем, невирішених теоретичних, правових, методичних, організаційних питань та брак досвідчених кадрів зумовили необхідність запровадження нової спеціальності "Регіональне управління".
            Національна академія державного управління при Президентові України (далі -Національна академія) у 2008 р. отримала ліцензію провадження освітньої діяльності за спеціальністю 8.150109 "Регіональне управління" (рішення ДАК Міносвіти України від 01 липня 2008 p., протокол № 72) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр".
Провідною кафедрою за цією спеціальністю є кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом. Визначено також кафедри, відповідальні за науковий супровід і навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з регіонального управління.
            Предметом спеціальності є вивчення теоретичних, методичних і практичних аспектів впливу держави, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів управління на соціально-економічний розвиток територій, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіонів, поглиблення процесів децентралізації управління тощо. Програма спеціальності адаптована до нової нормативно-правової бази України та європейських стандартів у цій сфері.
                Для опанування цієї спеціальності слухачам, зокрема, будуть викладатися такі дисципліни: "Історія українського державотворення", "Публічне управління", "Основи права в управлінні", "Політика і управління", "Економіка і фінанси", "Державна політика в соціогуманітарній сфері", "Комунікації в публічному управлінні", "Основи регіонального управління", "Державна регіональна політика", "Інституційне забезпечення регіонального управління", "Планування регіонального розвитку", "Стимулювання економічного розвитку регіону", "Природні ресурси регіону як об'єкт управління", "Розвиток людського потенціалу", "Управління регіональною інфраструктурою", "Місцеві фінанси", "Інновації в регіональному управлінні", "Управління якістю надання послуг", "Управління змінами і контролінг в управлінській діяльності", "Антикризовий менеджмент у регіональному управлінні", "Маркетинг території", "Проектний розвиток регіону", "Публічно-приватне партнерство у наданні послуг", "Управління логістичними системами".
              Вивчення цих та інших дисциплін дасть змогу випускникам Національної академії за спеціальністю "Регіональне управління", зокрема, забезпечувати: підготовку прийняття та організацію виконання управлінських рішень з питань регіонального управління, їх наукового, законодавчого, кадрового, фінансового та інформаційного забезпечення; розробку прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку регіонів та окремих територій; підготовку пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо реалізації регіональної політики; вироблення практичних рекомендацій органам державної влади і органам місцевого самоврядування щодо вибору варіантів перспективного розвитку територій на засадах інноваційного розвитку з урахуванням досвіду ЄС; володіння технологіями розвитку громадянського суспільства, публічно-приватного партнерства; здійснювати експертно-консультативну та дорадчу діяльність, пов'язану з упровадженням демократичного врядування на регіональному і місцевому рівнях.
            Електронна       адреса       кафедри       регіонального       управління,       місцевого самоврядування та управління містом: ukrmistcKffiacademv.gov.ua, Тел.: 8 (044)456-82-77.

 
© 2019 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com