Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Середа, 13 Листопад 2019 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 травня 2005 р. N 402
Київ
Про затвердження Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 року N 1136
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО


Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2005 р. N 402


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників
1. Навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" (далі - програми підготовки магістрів) здійснюють вищі навчальні заклади, відібрані на конкурсній основі відповідно до встановленого законодавством порядку та на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг.
2. Навчання здійснюється за державним замовленням, окремим договором між вищим навчальним закладом і юридичною або фізичною особою на умовах, визначених зазначеним договором.
Строк навчання за денною формою не може перевищувати одного року, за заочною, вечірньою та дистанційною - 22 місяці.
3. Головдержслужба забезпечує подання до Мінекономіки пропозицій щодо формування державного замовлення на підготовку магістрів та здійснює контроль у цій сфері.
Органи державної влади несуть відповідальність за обґрунтованість державного замовлення щодо потреби в магістрах та за їх подальше працевлаштування.
4. Головдержслужба укладає з вищим навчальним закладом державний контракт за формою згідно з додатком 1, в якому визначаються обсяг підготовки магістрів за спеціалізаціями та формами навчання, умови фінансування.
5. Для навчання за програмами підготовки магістрів за денною, заочною, вечірньою та дистанційною формою приймаються на конкурсній основі особи, що мають повну вищу освіту.
6. Для навчання за програмами підготовки магістрів не приймаються особи, які раніше навчалися за державним замовленням і отримали диплом магістра за спеціальностями в освітній галузі "Державне управління", та особи, щодо яких існують встановлені законами обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.
7. Для навчання за денною формою приймаються особи, що:
1) працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, займають, як правило, посади п'ятої - сьомої категорії, не досягли 45 років;
2) працюють в установах і організаціях, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" і "Про службу в органах місцевого самоврядування", та зараховані до кадрового резерву для прийняття на державну службу чи службу в органи місцевого самоврядування, мають загальний трудовий стаж не менш як один рік після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, не досягли 45 років;
3) закінчили у році вступу вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації та отримали диплом з відзнакою, не досягли 35 років (за рекомендацією державної екзаменаційної комісії вищого навчального закладу).
8. Прийом осіб для навчання за програмами підготовки магістрів за державним замовленням здійснюється за договорами-направленнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій (далі - органи, установи, організації).
Керівники органів, установ, організацій несуть персональну відповідальність за оформлення та облік договорів-направлень згідно з додатком 2.
9. Особи, прийняті для навчання за державним замовленням за денною формою, зараховуються на період навчання до кадрового резерву органів, установ, організацій на посади, що визначені договорами-направленнями.
10. Для навчання за заочною, вечірньою та дистанційною формою приймаються особи, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 7 цього Положення.
11. До заяви про вступ до вищого навчального закладу для навчання за програмою підготовки магістрів додаються особова картка форми П-2ДС (для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування), особовий листок з обліку кадрів для інших категорій вступників, автобіографія, медична довідка за формою N 086-у, три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри, копії диплома про повну вищу освіту, трудової книжки, договору-направлення, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчені в установленому порядку, довідка про зарахування до кадрового резерву на посаду, зазначену в договорі-направленні. Паспорт та військовий квиток подаються особисто.
Крім зазначених документів, особи з числа випускників вищих навчальних закладів року вступу подають рекомендацію державної екзаменаційної комісії вищого навчального закладу, а особи, навчання яких здійснюватиметься за окремим договором між вищим навчальним закладом і юридичною або фізичною особою, - зазначений договір замість договору-направлення.
12. Конкурсний відбір осіб для навчання за програмами підготовки магістрів здійснюється за результатами вступних екзаменів з основ держави і права, основ економіки та співбесіди.
Відбір осіб з числа випускників вищих навчальних закладів року вступу здійснюється за результатами співбесіди за окремим конкурсом.
Програми вступних екзаменів з основ держави і права та основ економіки розробляються відповідно до програм вищого навчального закладу.
Співбесіда проводиться з метою визначення рівня підготовки з соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань та питань державного управління.
Вступники складають екзамени державною мовою.
13. Прийом для навчання за програмами підготовки магістрів здійснює комісія, яка утворюється вищим навчальним закладом відповідно до Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого МОН.
До складу приймальної комісії включаються представники територіальних управлінь державної служби, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за згодою), провідні спеціалісти та вчені в галузі державного управління.
14. Рішення про зарахування осіб для навчання за програмами підготовки магістрів приймає за результатами вступних екзаменів приймальна комісія вищого навчального закладу, а за державним замовленням - за погодженням з Головдержслужбою. Рішення приймальної комісії затверджується ректором вищого навчального закладу.
Зарахування проводиться до 1 серпня, про що приймальна комісія письмово повідомляє вступників.
15. Приймання документів і вступні екзамени проводяться в квітні - липні.
16. У разі зарахування для навчання за денною формою працівник звільняється із займаної посади відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю.
На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування їх посади можуть займатись іншими особами лише на умовах строкового договору.
17. Час навчання за програмами підготовки магістрів за денною формою та час відпустки, що надається згідно з пунктом 24 цього Положення, зараховується випускникам до загального трудового стажу, а також до стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування у разі, коли до вступу до вищого навчального закладу вони перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання розпочали роботу у відповідному органі, установі, організації або вступили до аспірантури чи докторантури з наукової галузі "Державне управління" на навчання з відривом від виробництва.
18. Слухачі, що зараховані для навчання за державним замовленням та без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів після їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу за погодженням з Головдержслужбою.
На звільнені місця проводиться протягом наступних 10 днів за погодженням з Головдержслужбою додаткове зарахування осіб, що склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом.
Відрахування слухачів здійснюється також у разі невиконання ними зобов'язань, передбачених у договорах-направленнях та окремих договорах.
19. Апеляції за результатами вступних екзаменів розглядає комісія, до складу якої повинен входити представник територіального управління державної служби. Склад і порядок роботи апеляційної комісії затверджує ректор вищого навчального закладу за погодженням з Головдержслужбою.
20. На час навчання за державним замовленням за денною формою слухачам встановлюється стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111), - із змінами до неї, але не більш як 1,5 посадового окладу провідного спеціаліста міністерства, встановленого згідно з додатком 13 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37, ст. 1455).
(абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1136)
Для слухачів, зазначених у підпункті 3 пункту 7 цього Положення, розмір стипендії встановлюється на рівні стипендії студента вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації.
У разі зміни в установленому порядку умов оплати праці та розмірів посадових окладів відповідних категорій працівників, розмірів стипендії студентам вищих навчальних закладів третього або четвертого рівня акредитації установлений розмір стипендії перераховується.
Слухачі, що навчаються за заочною та вечірньою формою, користуються пільгами, передбаченими для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються без відриву від виробництва. На період підготовки магістерської роботи їм надається за місцем роботи строком на два місяці додаткова відпустка.
21. На час навчання іногороднім слухачам надаються місця у гуртожитку. Члени сімей слухачів гуртожитком не забезпечуються.
22. Слухачам, що виконали навчальний план, склали державні екзамени та захистили магістерську роботу, присвоюється відповідна кваліфікація в освітній галузі "Державне управління" та видається диплом установленого зразка.
Диплом з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку "відмінно" не менш як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін (модулів) та оцінку "добре" - з решти, склали державні екзамени та захистили магістерську роботу з оцінкою "відмінно".
Слухачі, що не виконали всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки магістрів, або допустили грубі порушення Правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, відраховуються з нього наказом ректора. Відрахування слухачів, що навчалися за державним замовленням, попередньо погоджується з Головдержслужбою.
У разі припинення навчання з поважної причини колишній слухач може бути поновлений на навчанні за рішенням ректора, попередньо погодженим з Головдержслужбою.
Слухачам, що не склали державні екзамени або не захистили магістерську роботу з поважної причини, ректор може дати дозвіл на повторне складення державних екзаменів та захист магістерської роботи в наступному навчальному році.
23. Слухачі, що під час навчання за державним замовленням за заочною, вечірньою та дистанційною формою припинили перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, відраховуються з вищого навчального закладу наказом ректора за погодженням з Головдержслужбою з правом поновлення на навчанні за державним замовленням у разі повернення на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування на посади, які відповідають умовам прийому, або з правом поновлення на навчанні за окремими договорами.
Якщо в процесі навчання виникли обставини, за яких на слухача поширюються встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на службу чи проходженням служби в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, він відраховується з вищого навчального закладу без права поновлення.
Органи, установи, організації повинні поінформувати вищий навчальний заклад про звільнення з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування слухача, що навчається за державним замовленням за заочною, вечірньою та дистанційною формою.
24. Випускникам вищого навчального закладу (далі - випускники), що навчалися за державним замовленням за денною формою та отримали диплом магістра, надається відпустка на 30 календарних днів і виплачується місячна стипендія.
Датою закінчення випускником вищого навчального закладу є останній день відпустки.
25. Випускники, які навчалися за програмами підготовки магістрів за державним замовленням за денною формою, зобов'язані прибути на роботу в строк та за місцем, установленими договором-направленням, та відпрацювати в органі, установі, організації або за їх згодою та погодженням з Головдержслужбою в іншому органі, установі, організації не менше трьох років.
Відповідно до набутої кваліфікації орган, установа, організація, в яких випускник перебуває в кадровому резерві, пропонує йому з подальшим призначенням посаду, рівноцінну за оплатою, категорією, характером діяльності тій, яку він займав до вступу для навчання, та надає переважне право на зайняття вакантної посади або просування по службі.
26. Випускник може не відпрацьовувати за направленням з таких поважних причин:
вступ для навчання за державним замовленням за денною формою до аспірантури чи докторантури з наукової галузі "Державне управління" за рекомендацією вченої ради вищого навчального закладу, де він навчався за програмою підготовки магістрів, за умови, що строк від закінчення вищого навчального закладу до вступу в аспірантуру чи докторантуру не перевищує 30 календарних днів;
прийняття на науково-педагогічну чи наукову роботу в сфері державної служби.
Дата прибуття випускника на роботу за направленням переноситься на час складання відповідних вступних екзаменів і вирішення питання щодо його зарахування до аспірантури чи докторантури. Вищий навчальний заклад повідомляє про це орган, установу, організацію, до яких випускник повинен був направлятися для працевлаштування, з метою збереження за ним відповідної посади на період складання вступних екзаменів.
27. Керівництво вищого навчального закладу видає випускникові направлення за зразком згідно з додатком 3, про що інформує Головдержслужбу і орган, установу, організацію, до яких направлено випускника. У направленні зазначається дата прибуття випускника до місця призначення.
Видане направлення на роботу є підставою для укладення трудового договору органом, установою, організацією з випускником, який навчався за державним замовленням.
У разі неприбуття за направленням без поважної причини або його відмови (протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу) від перебування на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування випускник зобов'язаний відшкодувати в установленому порядку вартість навчання.
28. Орган, установа, організація повинні за наявності вакансії запропонувати випускнику посаду, рівноцінну за оплатою, категорією, характером діяльності тій, яку він займав до вступу для навчання.
29. Персональна відповідальність за працевлаштування випускників на зазначені в договорах-направленнях посади покладається на керівника відповідного органу, установи, організації, які надають щороку відповідну інформацію Держкомстату.
30. У разі ліквідації чи реорганізації органу, установи, організації працевлаштування випускників здійснюється органом, установою, організацією, які є їх правонаступниками.
Зобов'язання щодо працевлаштування випускників зберігається також у разі скорочення чисельності штату і зміни структури органу, установи, організації. При цьому зміна керівника органу, установи, організації не є підставою для відмови випускникам у працевлаштуванні.
31. У разі коли випускник не захистив магістерську роботу без поважних причин, орган, установа, організація може прийняти його на посаду з урахуванням отриманої підготовки.
32. Орган, установа, організація надсилає у місячний строк із зазначеної у направленні дати прибуття випускника на роботу повідомлення вищому навчальному закладу та Головдержслужбі за формою згідно з додатком 4.
33. Контроль за працевлаштуванням випускників здійснює Головдержслужба разом з органами, установами, організаціями.
34. Крім передбачених цим Положенням умов працевлаштування випускників, на них поширюються права та обов'язки, визначені згідно з підпунктами 1 - 4 пункту 9, пунктами 11 - 13 і 31 Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992 (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460; Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981; 2004 р., N 28, ст. 1871).
35. Це Положення не застосовується у разі прийому слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України та працевлаштування випускників цієї Академії.
ДОГОВІР-НАПРАВЛЕННЯ
до вищого навчального закладу
від ___ ____________ 200_ р. N _____


____________________________________________________________________________________
                                      (повне найменування органу державної влади, органу місцевого
____________________________________________________________________________________
                                                        самоврядування, інших установ та організацій)
в особі ______________________________________________________________________________
                                (посада, ініціали та прізвище керівника органу, установи, організації)
та __________________________________________________________________________________
                                          (прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи особи,
____________________________________________________________________________________
                                                                  що направляється на навчання)
уклали цей договір про підготовку магістра за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" (далі - магістр).


1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, інша установа та організація зобов'язується:
зарахувати на період навчання за денною формою до кадрового резерву
____________________________________________________________________________________
                                                  (ініціали та прізвище особи, яка направляється на навчання)
на посаду ___________________________________________________________________________
                                                                                (назва та категорія посади)


з урахуванням того, що оплата праці не буде нижчою ніж та, яку він (вона) отримував (отримувала) до вступу у вищий навчальний заклад;
створити умови для стажування слухача згідно з навчальним планом;
забезпечити належні умови слухачам для навчання за заочною, вечірньою та дистанційною формами;
надати слухачеві після закінчення навчання за денною формою роботу на посаді та з оплатою праці не нижчою ніж та, яка була визначена йому при зарахуванні до кадрового резерву згідно з цим договором.
2. Особа, що направляється на навчання, зобов'язується:
оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки, передбаченої професійно-кваліфікаційною характеристикою магістра;
погодити з органом, установою, організацією тему магістерської роботи;
прибути після закінчення навчання за денною формою на роботу до відповідного органу, установи, організації в установлений строк і відпрацювати в ньому (ній) не менш як три роки. У разі відрахування з вищого навчального закладу, неявки на службу або відмови приступити до неї без поважних причин відшкодувати державі витрати, пов'язані з набуттям кваліфікації магістра, в установленому порядку.
3. Прикінцеві положення
Зміни і доповнення до цього договору вносяться шляхом підписання додаткових договорів.
Цей договір припиняє дію:
після закінчення строку, на який його укладено;
за згодою сторін (оформляється протоколом);
у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань.
Цей договір набирає чинності з дня підписання його обома сторонами і діє до ___ ____________ 200_ р. (визначається відповідно до нормативного строку навчання з урахуванням строку відпустки тривалістю 30 календарних днів та строку відпрацювання на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування не менш як три роки).
Цей договір складається у двох примірниках, перший з яких зберігається в органі, установі, організації, другий - у особи, яка направляється на навчання.
У процесі виконання своїх прав і обов'язків, визначених цим договором і Положенням про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників, сторони керуються Законами України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про місцеве самоврядування".
4. Адреси сторін:
Орган, установа, організація:
____________________________________________________________________________________
Особа, яка направляється на навчання:
____________________________________________________________________________________
                                                                                  (місце постійного проживання)
____________________________________________________________________________________
паспорт _____________________________________________________________________________
                                                                              (серія, номер, ким і коли виданий)


Керівник органу, установи,
організації Особа, яка направляється
на навчання
_________________________
            (ініціали та прізвище)   ______
(підпис) ____________________
        (ініціали та прізвище)   ______
(підпис)
___ ____________ 200_ р. ___ ____________ 200_ р.
Головний бухгалтер
__________________
    (ініціали та прізвище)   ______
(підпис)
___ ____________ 200_ р.


М. П.
 
Додаток 3
до Положення


НАПРАВЛЕННЯ
на роботу магістра в освітній галузі "Державне управління"
від ___ ____________ 200_ р. N _____


_____________________________________________________________________________________,
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові випускника)
який (яка) закінчив (закінчила) в 200_ році
_____________________________________________________________________________________
                                                                (повне найменування вищого навчального закладу,
_____________________________________________________________________________________
                                                                його підпорядкованість, адреса, телефон, телефакс)
та пройшов (пройшла) підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" за спеціалізацією _________________,
направляється в розпорядження _________________________________________________________
                                                                                (найменування органу державної влади, органу
_____________________________________________________________________________________
                                  місцевого самоврядування, інших установ та організацій, адреса, телефон, телефакс)
для роботи на посаді __________________________________________________________________
Дата прибуття до місця призначення ___ ____________ 200_ р.


Керівник вищого навчального закладу ________________________________________________
(посада)
_________________________
(ініціали та прізвище) ______
(підпис)


___ ____________ 200_ р.
М. П.
 
Додаток 4
до Положення


ПОВІДОМЛЕННЯ
про працевлаштування магістра в освітній галузі "Державне управління"
від ___ ____________ 200_ р. N _____


____________________________________________________________________________________
                                      (найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування,
____________________________________________________________________________________
                                                              інших установ та організацій, адреса, телефон, телефакс)
повідомляє, що магістра за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне   управління" __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
призначено на посаду_________________________________________________________________
___ ____________ 200_ р.


Керівник органу, установи, організації _________________________________________________
(найменування посади)
___________________
(ініціали та прізвище) ______
(підпис)


___ ____________ 200_ р.
М. П.

 
© 2019 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com